Net – Heavy Nylon

Heavy duty white braided & knotted nylon